رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

چمن مصنوعی ایران جهان

چمن مصنوعی ایران جهان

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

سالن فنی حرفه ای

سالن فنی حرفه ای

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب، مرکز فنی حرفه ای شماره 2 مشهد

دارای 1 بخش مجزا

سالن سبحان

سالن سبحان

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد،ابتدای جاده ی طرقبه، امام رضا ۱۷

دارای 1 بخش مجزا

سالن امام رضا

سالن امام رضا

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور

دارای 1 بخش مجزا

سالن کارگران

سالن کارگران

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد،فلاحی 81،چهاراره اول سمت چپ

دارای 1 بخش مجزا

سالن والیبال کوثر

سالن والیبال کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایران جهان 2

سالن ایران جهان 2

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بزارگراه امام علی، شهید چراغچی۶۸، نبش چهارراه اول

دارای 1 بخش مجزا

سالن جهادکشاورزی

سالن جهادکشاورزی

قابل رزرو

سالن ورزشی

حدفاصل میدان جمهوری(تلویزیون) و میدان جهاد، مقابل پارک کوهسنگی بعد از مجموعه آبادگران دانشگاه جهادکشاورزی

دارای 2 بخش مجزا