رزرو مجموعه های ورزشی- اسپرت مشهد

مشاهده مجموعه های ورزشی در تـوپیــتا

سالن کارگران

سالن کارگران

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد،فلاحی 81،چهاراره اول سمت چپ

دارای 1 بخش مجزا

سالن امام رضا

سالن امام رضا

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 69، دانشگاه پیام نور

دارای 1 بخش مجزا

سالن مهدی زاده

سالن مهدی زاده

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، خین عرب، طرحچی 11 ( بعد از چهارراه اول سمت راست قطعه دوم )

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 3 کوثر

سالن شماره 3 کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 2 بخش مجزا

سالن والیبال کوثر

سالن والیبال کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا